ZÁSADY SPRACÚVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Prevádzkovateľ:
Názov: KRESŤANIA V MESTE
Právna forma: občianske združenie zapísané v registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. VVS/1-900/90-11484-2
Sídlo: Ambroseho 6, 851 02 Bratislava
IČO: 31749259
E-mail: kancelaria@krestaniavmeste.sk

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

Informovanie o aktivitách a novinkách
O našich programoch a jednotlivých aktivitách informujeme  prostredníctvom zasielania emailových noviniek, aktualít, pozvánok, letákov a publikácií tých, ktorí sa prihlásili na odber. V tomto prípade spracúvame tieto osobné údaje: meno, priezvisko a emailová adresa. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť cez odkaz priamo v texte zaslanej e-mailovej správy alebo poštou na vyššie uvedenú adresu sídla Prevádzkovateľa.

Realizácia projektov
Pri realizácii projektov s verejnoprospešným, charitatívnym účelom a/alebo pri organizovaní dobrovoľníctva, organizovaní podujatí sú nevyhnutné údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti a/alebo registračnom formulári a/alebo v zmluve. Bez potrebných údajov by sme projekty nedokázali zrealizovať. Osobné údaje poskytujeme tretím osobám len ak to vyžadujú platné zákony, ďalej len podľa potreby daného programu (napr. hodnotiteľom grantových výziev, spolupracujúcim partnerom. Údaje o poberateľoch potravín z potravinovej výdajne sú potrebné na vystavenie karty na poberanie potravín a doporučenia adresnej následnej pomoci).

Používanie webových stránok
Pri návšteve našich webových stránok nepoužívame cookies a nezhromažďujeme ani neukladáme žiadne informácie o vašej osobe alebo vašom pohybe na webových stránkach.

Doba uchovávania údajov
Osobné údaje uchovávame po dobu podľa platných právnych predpisov (napr. zákon o účtovníctve a iné). Pri zasielaní informačných emailových správ po dobu do odvolania súhlasu so zasielaním.

Zverejňovanie
Niektoré osobné údaje zverejňujeme, ak to bolo dohodnuté zmluvne alebo pri registrácii do projektov alebo na podujatia, na webových stránkach, sociálnych sieťach alebo profiloch Prevádzkovateľa, na webových stránkach a sociálnych sieťach partnerov projektov alebo podujatí, vo výročných správach Prevádzkovateľa a v masovokomunikačných médiách. Účelom zverejňovania je informovanie donorov, dobrovoľníkov, členov a partnerov o našich aktivitách a pre získavanie podpory pre verejnoprospešné a charitatívne projekty.

Komu údaje sprístupňujeme
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:
– zasielanie informačných e-mailových správ, newslettrov: ECOMAIL.CZ, s.r.o., Na Mlejnku 764/18, 147 00 Praha, ČR
– hosting: EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava alebo WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava

Cezhraničný prenos (prenos mimo EÚ)
V prípade prenosu do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany overujeme, či má daná inštitúcia alebo spoločnosť zaručenú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Vaše práva (práva dotknutej osoby)
– právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
– právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
– právo na vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel spracúvania, ak bol odvolaný súhlas (v prípade spracúvania na základe súhlasu), ak neboli údaje spracúvané zákonným spôsobom alebo ak to vyžaduje zákon,
– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
– právo na prenosnosť osobných údajov,
– právo namietať spracúvanie osobných údajov,
– právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
– právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Kontakt
E-mailový kontakt: kancelaria@krestaniavmeste.sk
Adresa: KRESŤANIA V MESTE, Ambroseho 6, 851 02 Bratislava
Web stránka: www.krestaniavmeste.sk