Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál vytváralo v Bratislave spoločnú platformu pre spoluprácu a jednotu cirkevných kresťanských zborov a spoločenstiev. Hlavným cieľom tohto občianskeho združenia bolo chválami a uctievaním Boha, prostredníctvom pravidelne opakovaných, propagovaných a verejne prístupných modlitebných podujatí na neutrálnej pôde otvoriť dvere duchovnému zjednoteniu, modlitebnému zápasu a prebudeniu. Individuálnym posvätením osobného života všetkých zainteresovaných, v podriadenosti zjednoteným autoritám uvoľniť Božie požehnanie pre dielo duchovného zjednotenia, zápasu a prebudenia, v rozširujúcom sa počte konkrétnych zúčastnených kresťanských spoločenstiev; zároveň hľadať nové horizonty a vízie Božieho plánu pre Slovensko. Združenie (v súčasnosti pod názvom Kresťania v meste) pri napĺňaní svojho poslania chce slúžiť jednotlivým kresťanským zborom, farnostiam a spoločenstvám ako aj celej spoločnosti, v ktorej žijeme.

Záujem o Koncerty modlitieb a chvál nebol len v kresťanskej komunite, ale aj v sekulárnom svete. Predstavitelia tohto združenia boli pozvaní na audienciu prvým prezidentom SR Michalom Kováčom a vtedajším primátorom hlavného mesta SR Bratislavy Petrom Kresánkom. Zvlášť po druhom stretnutí sa vytvorila živá spolupráca medzi magistrátom hlavného mesta, jednotlivými mestskými časťami Bratislavy a týmto združením. Ovocím boli konkrétne pomoci mestu. Asi 100 – 150 prevažne mladých ľudí vyčistilo dvakrát petržalské nábrežie Dunaja a raz sme čistili nábrežie Armádneho generála Ľudvíka Slobodu pred PKO, jedenkrát sme čistili okolie Chorvátskeho ramena v Petržalke. Pri jednej z týchto dobrovoľníckych brigád sme sa dostali aj do televíznych novín – hlavného spravodajstva televízie Markíza. Týmto sme prakticky preukázali  lásku a poukázali na jediný zdroj takejto motivácie u všetkých zúčastnených, na Ježiša Krista.

Na spomínaných verejných koncertoch združenie pomáhalo organizovať a podporovať modlitebné skupinky na internátoch a školách. Mnohí odchádzali povzbudení, videli sme nové nadšenie kresťanov, ktorí osobne spoznávali Ježiša Krista, konkrétne zmenené ľudské životy. Toto ovocie v konečnom dôsledku prinášalo požehnanie do jednotlivých kresťanských spoločenstiev zainteresovaných cirkví a prispievalo značnou mierou k budovaniu jednoty medzi Božím ľuďom.

Z mnohých miest zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, sme dostávali pozvania na začatie Koncertov modlitieb a chvál aj v ich mestách. Našou odpoveďou na túto túžbu bolo od roku 1996 organizovanie pravidelne sa opakujúcej celonárodnej Konferencie Koncertov modlitieb a chvál, kde sme účastníkom okrem Koncertov modlitieb a chvál ponúkli aj rôznorodé praktické workshopy a vyučovania. Na tieto konferencie prijali pozvania mnohí známi kresťanskí služobníci ako: Graham Kendrick so skupinou, Noel Richards so skupinou, John Watson so skupinou Vinesong, John de Jong, Gerald Coates, John MacFarlane, Carlos Jimenez, ale aj verní služobníci ako Paul Dakin, Karel Řežábek, Alexander Barkóci, Ad de Bruin, Stefan Driess a mnohí ďalší. Popri nich dostávali čoraz častejšie priestor aj slovenské worship skupiny a slovenskí kazatelia a pastori.

Oficiálna definícia projektu Koncertov modlitieb a chvál (COPP) znela: “Je to naddenominačné, dobrovoľné a cieľovo orientované zoskupenie kresťanov v Bratislave, zamerane na modlitebnú, inštrumentálnu, vokálnu, dramatickú, tanečnú, technickú, finančnú a organizačnú prípravu COPP, na následné vytvorenie neutrálnej platformy pre spoluprácu zborov, farností a kresťanských spoločenstiev na území Slovenskej republiky a na implikované duchovné zjednotenie, spoločný zápas za milosť prebudenia.”

Koncerty modlitieb a chvál (COPP): “Pravidelne sa opakujúce duchovno-spoločenské podujatie strategického významu, umožňujúce zjednotenie Božieho ľudu (bez rozdielu denominácií) v jednom čase na jednom mieste pri chválach, uctievaní trojjediného Boha a na modlitbách.”

Toľko z výňatkov zo stanov občianskeho združenia KRESŤANIA V MESTE, teraz niečo osobnejšie.

Očakávať neviditeľné…

Víziu projektu COPP som prijal v roku 1990, keď som vnímal Bohom dané uvoľnenie politickej situácie v bývalej ČSFR. Niečo som očakával, lebo Duch Svätý roky predtým cez viacero ľudí posielal jedinečné zvláštne prorocké slová do môjho života. Zvláštne pritom je, že v tom čase som chodil (a pôvodne odtiaľ pochádzam) do zborového obecenstva, kde sa takýmto spôsobom vôbec neprorokovalo. Náš Pán si však vždy nájde svoju cestu. Od tohto času som sa dva roky za túto víziu modlil sám a prosil nebeského Otca, aby mi zjavil správny čas a ukázal správnych ľudí, ktorým položí na srdce to isté.

Vtedy som bol žiakom na gymnáziu a myslel som si: “To nebude tak skoro. Najprv by som asi mal skončiť školu, na ktorú ma Pán pošle.” Bol som však pomerne zaskočený, keď na konci prvého ročníka môjho štúdia na Lekárskej fakulte som po mnohých modlitbách nadobudol pevné presvedčenie, že Pán chce, aby som začal od septembra budúceho školského roku. Hovoril som: “Pane, teraz? Však mám pred sebou skúšku z anatómie a histológie!” Odpoveďou na moju otázku bola, pre mňa jasne viditeľná, práca Božieho Ducha medzi mladými ľuďmi v Bratislave. Nárast modlitebného hnutia a otepľovanie vzájomných vzťahov medzi kresťanskými spoločenstvami. Čas naozaj dozrieval. Jasnosť Bohom zjaveného poznania mi umožnila prejsť aj popri negatívnych rečiach niektorých skeptikov. (Vyzerajú veľmi múdro a učene. Nenechajte sa odradiť týmito ľuďmi! Nezabudnite, že trocha vody nezaškodí. Myslím, že v Cirkvi sú potrební aj hasiči, aby odskúšali pravosť vášho ohňa. Totiž oheň od Boha sa nedá len tak ľahko uhasiť!) Cez prázdniny som hľadal Božie deti, ktorým Pán potvrdil, alebo už predtým dal, túto víziu.

Zvlášť stretnutia s dvoma mužmi boli veľmi zaujímavé. Oboch som nikdy nevidel. Ich telefónne čísla sa mi dostali do ruky a spočiatku som im nevenoval žiadnu pozornosť. Bolo to celkom pochopiteľné. Uvážte sami, ako by ste asi reagovali na výpoveď 19-ročného neznámeho tínedžera, ktorý vám bude tvrdiť, že vie, že Boh chce v krátkom čase zjednotiť kresťanov Bratislavy na spoločných chválach mena Ježiš a modlitbách za prebudenie. Celkom jasne si spomínam, ako som na modlitbe, dotknutý Svätým Duchom, zrazu videl, že mám zavolať na tie čísla. Chválil som Pána, keď som v slúchadle počul: “Áno, máš pravdu, stretnime sa a porozprávajme sa o tom!” Po dvoch rokoch existencie COPP som vedel, že nepoznám lepších ľudí, ktorých mi Boh mohol poslať. Boli to dvaja kľúčoví ľudia v celom projekte.

Od septembra 1993 vznikla modlitebná skupinka ľudí pochádzajúcich takmer zo všetkých cirkevných spoločenstiev Bratislavy. Pol roka sme sa stretávali a modlili.

Dodnes obdivujem Pána a týchto ľudí, že vydržali tak dlho očakávať na niečo neviditeľné a z reálneho pohľadu ťažko uskutočniteľné.

COPP a ich ovocie

Vo februári som navštívil postupne všetkých pastorov nášho mesta a oboznamoval som ich s pripravovaným projektom. Prvý COPP sa uskutočnil 12. marca 1994 s verejným požehnaním tejto práce takmer všetkými zbormi a spoločenstvami cez kazateľov a pastorov alebo poverených zástupcov. Títo zároveň spoločnými modlitbami pred naším Stvoriteľom vyjadrili túžbu po vzájomnej duchovnej jednote. Pre mňa to bol dôvod k nesmiernej vďake a oslave nášho Pána. Sála bola totálne preplnená. Z očakávaných 350 nadšencov prišlo okolo 500 ľudí, takže do sály sa už nedalo dostať.

Návštevnosť v ďalšom období stúpala. Nasledujúce roky na koncerty chodilo v priemere okolo 800 ľudí, v čase najväčšieho záujmu sa koncerty konali vo veľkej sále Istropolisu a v estrádnej a spoločenskej sále PKO, kam chodilo až 1300 ľudí. Vo vianočnom čase sa pravidelne organizoval evanjelizačný Koncert modlitieb a chvál, kde sa vždy rozhodli noví ľudia odovzdať svoje životy Ježišovi Kristovi a nasledovať svojho Spasiteľa vo svojom každodennom živote.

Jeden a pol hodiny pred každým koncertom bolo modlitebné stretnutie pastorov, resp. zástupcov jednotlivých spoločenstiev. Po ich vzájomnej dohode sa mohol ľubovoľne pozmeniť program. Záujem o tieto modlitby bol však vždy veľmi kolísavý a namiesto cirkevných predstaviteľov sa v tomto čase modlievali modlitebníci COPP, ku ktorým sa tesne pred začiatkom pridávali účinkujúci.

Na jeseň 1994 sme cez COPP pomohli zorganizovať študentom, ktorí mali o to záujem, modlitebné skupinky asi na 25 stredných a vysokých školách. Tieto boli znovu zorganizované aj pre ďalšie školské roky.

Náš Pán nás poslal aj na iné miesta. Prvý prezident Slovenskej republiky Michal Kováč nás pozval na audienciu, aby sme mu bližšie predstavili naše aktivity. Zakrátko nato sme navštívili aj bývalého primátora hlavného mesta SR Bratislavy Petra Kresánka. Boli to jedinečné chvíle zdieľania reality Ježiša Krista v našich životoch a toho, čo sa robí medzi kresťanmi v Bratislave a na iných miestach Slovenska. Obaja boli prekvapení, keď o tom počuli, ďakovali všetkým kresťanom za ich modlitby a vyjadrili podporu našej práci.

Ochladnutie túžby po jednote

Od roku 2001 záujem o Koncerty modlitieb a chvál postupne klesal a v priemere sa návštevnosť pohybovala okolo 300 ľudí. V týchto rokoch som prežíval ochladnutie túžby po jednote kresťanov v našom meste. Jednotlivé cirkevné zbory sa až neprimerane zamerali na vlastné cirkevné aktivity. Kľúčových vedúcich v našom meste do spolupráce priťahovali len akcie, pri ktorých účinkovala nejaká známa kresťanská osobnosť. Naša túžba, aby sa kresťania v Bratislave zjednotili a spoločne slúžili spôsobom, akým by nedokázalo slúžiť len jedno spoločenstvo zostávala stále nenaplnená. Koncerty modlitieb a chvál v podstate nemali žiadnu podporu v domácich spoločenstvách. Chodili na ne už len jednotlivci, ktorým túžba po jednote, spoločných modlitbách a chválach horela v srdciach. V roku 2004, po desiatich rokoch existencie Koncerty modlitieb a chvál v Bratislave prestali byť organizované.

Združenie v tomto období organizovalo už len výročné celoslovenské konferencie. Namiesto lokálnych Koncertov modlitieb a chvál sa snažilo pomáhať jednotlivým regiónom Slovenska v napĺňaní ich vízii – organizovalo raz ročne podujatie “Generácia zachránených” a v Bratislave v spolupráci s miestnymi spoločenstvami praktickú pomoc mestu (jarné, či jesenné brigády). Po konferencii v roku 2005 (na ktorej sme v Petržalke zorganizovali koncert a klub pre deti s ich rodičmi, klub X pre mladých a koncert pre strednú a staršiu generáciu) sme opätovne povzbudzovali Cirkev, aby začala slúžiť svojmu okoliu. Vnímali sme novým spôsobom, že praktická služba tým, ktorí ju potrebujú, môže otvoriť srdcia ľudí k počutiu evanjelia. V tomto období ma Pán cez rôzne okolnosti viedol k ukončeniu môjho sekulárneho zamestnania a k nasadeniu môjho pracovného času pre svoje dielo, ktoré v Bratislave plánoval obnoviť. Nevedel som, čo presne to bude, pred očami som mal len tri slová: KRESŤANIA V MESTE.

KRESŤANIA V MESTE

V ďalšom období som sa teda dal na pol úväzok k dispozícii môjmu zboru, dostal som príležitosť mať jeden deň v týždni kardiologickú ambulanciu Detského kardiocentra a vo zvyšnom čase som “len” hľadal Pána. Po pol roku som dostal pozvanie na jedno z prvých stretnutí niektorých vedúcich cirkví, kde sme spoločne začali hovoriť o vízii “KRESŤANIA V MESTE”. Všetci sme cítili nové momentum Božieho pôsobenia medzi nami, verili sme, že spolu si nás môže Boh použiť oveľa mocnejším spôsobom.

V ďalšom období vznikla rovnomerná platforma, do ktorej sa postupne pridali ďalšie zbory a spoločenstvá, a začalo sa hovoriť aj o konkrétnych projektoch. Túžba slúžiť svojmu okoliu nabrala nečakanú šírku – od služby poslancom (Parlamentné raňajky) až po bezdomovcov (varenie teplej stravy počas zimy, podpora nízkoprahovej nocľahárne De Paul, OZ Nota Bene a Proti prúdu). Zároveň platforma výrazne podporila iniciatívu nepretržitých ročných modlitieb 24-365 v Bratislave. Celonárodné konferencie COPP sa profilujú viac do celomestských konferencií bratislavských cirkevných zborov. 21.11.2008 vzalo Ministerstvo vnútra SR na vedomie rozhodnutie valného zhromaždenia COPP o zmene názvu spoločnosti na KRESŤANIA V MESTE, jej správnu radu tvorili pastori a kazatelia bratislavských cirkevných zborov.

V roku 2017 sme sa prehupli do ďalšej fázy napĺňania vízie spolupráce kresťanov, ktorí spoločne slúžia a tým premieňajú našu spoločnosť. Hnutie Koncertov modlitieb a chvál pred desiatimi rokmi prerástlo do budovania praktickej jednoty a spolupráce na úrovni nášho mesta. Cítili sme, že sa máme posunúť ďalej a inšpiráciu platformy spolupráce, ktorú sme zažili v Bratislave, posúvať do ďalších miest a regiónov Slovenska. Tento trend odzrkadľuje aj nová správna rada, ktorá okrem služby cirkevným spoločenstvám Bratislavy hodlá ponúknuť pomoc aj cirkevným spoločenstvám mimo nášho mesta.

Náš Pán je jediný živý Boh neobmedzených možnosti. Nech je Jeho kráľovstvo viac a viac viditeľné v celej našej spoločnosti. Nech sa deje Božia vôľa ako v nebi, tak aj tu na zemi.


Marek Krajčí, predseda správnej rady platformy KRESŤANIA V MESTE