BIBLICKÁ ŠKOLA

Intenzívne biblické štúdium  |  skúsení zahraniční lektori  |  praktické osobné aplikácie

Chcete prehĺbiť svoj vzťah s Bohom a rásť vo viere? Túžite byť nástrojom Božej moci v službe iným a žiť praktickým životom nasledovníka Ježiša Krista? Pripravili sme pre vás biblickú školu s praktickými témami, ktoré vám pomôžu prepojiť Božie slovo a jeho princípy s vašim každodenným životom. Ucelené vyučovanie vás prevedie od osobného rastu a intímneho vzťahu s Bohom až k službe v spoločenstve, rodine a v prostredí, kde žijete, študujete alebo pracujete. Prvý rok školy je zameraný na to, ako byť učeníkom a nasledovníkom Pána Ježiša Krista. Druhý rok je zameraný na činenie učeníkov a službu iným. Našou túžbou je, aby ste na biblickej škole spoznali do hĺbky Božie slovo a zažili jeho premieňajúcu moc.

TERMíNY A TéMY:

Prvý rok zameraný na to, ako “byť učeníkom”:
18. – 19. január 2019 / Božie kráľovstvo (Čo hovorí Biblia o Bohu a Jeho kráľovstve? Čo je Božie kráľovstvo a aké sú jeho princípy? Ako do neho vstúpiť a ako v ňom žiť?)
15. – 16. marec 2019 / Svätý Duch (Kto je Duch Svätý a ako v nás pôsobí? Ako žiť a slúžiť v Duchu Svätom?)
10. – 11. máj 2019 / Sloboda v Kristovi (Ako sa zbaviť prekliatia a hriechu? Ako nájsť slobodu, čistotu, posvätenie a žiť vo víťazstve kríža Ježiša Krista? Kto sme a čo máme v Kristovi?)
18. – 19. október 2019 / Učeníctvo (Kto je učeník? Aké poverenie dal Ježiš učeníkom a akým výzvam čelili? Ako v dnešnej dobe nasledovať Ježiša a činiť učeníkov?)
6. – 7. december 2019 / Skrytý život v Kristovi (Ako rozvíjať osobný vzťah s Bohom? Ako sa modliť, počuť Boží hlas a študovať Bibliu? Ako viac spoznať a zažiť moc Božieho slova?)

Druhý rok zameraný na “činenie učeníkov”:
Január 2020* / Témy Novej zmluvy (Aké sú biblické témy a základy nevyhnuté pre každého veriaceho?)
Marec 2020* / Moc zmenenej mysle (Ako zmeniť svoju myseľ? Ako sebaobraz a identita ovplyvňuje náš vzťah s Bohom a s inými ľuďmi? Ako zvládať ťažké životné situácie?)
Máj 2020* / Život vo viere (Aké výzvy viery dával učeníkom Pán Ježiš? Ako prekonať pochybnosti a skúšky? Ako posilňovať svoju vieru a prinášať ovocie?)
Október 2020* / Vzťahy v Božom kráľovstve (Prečo sú vzťahy dôležité? Ako budovať priateľstvá a rozvíjať spoluprácu? Ako odpúšťať a prijímať iných? Ako prekonať krízy vo vzťahoch?)
December 2020* / Ako získať iných (Čo je evanjelium? Ako prekonať osobné prekážky pri zvestovaní evanjelia? Aké sú praktické spôsoby ako získať iných pre Krista?)
*Pozn: termíny na rok 2020 budú upresnené.

Podmienky školy:

 • Pripravili sme 2-ročné intenzívne štúdium počas piatich modulov v jednom roku, v ktorom prejdeme od učeníctva a osobného vzťahu s Bohom až po službu iným a činenie učeníkov.
 • Našim cieľom je, aby účastníci školy dostali ucelené biblické vyučovanie a rozvíjali sa v každej oblasti učeníctva, preto vyžadujeme, aby urobili záväzok minimálne na jeden rok a zúčastnili sa všetkých vyučovaní v danom roku.
 • Po prvom roku, ktorý je zameraný na osobný rast, odporúčame pokračovať v štúdiu a absolvovať druhý rok zameraný na službu iným a činenie učeníkov.
 • Počas jedného roka je povolená 1 absencia.
 • Na úspešné absolvovanie je potrebné zúčastniť sa všetkých vyučovaní (prípustná je max. 1 absencia), vypracovať úlohy a odpovede na otázky v manuáloch ku každej téme a vypracovať krátku esej. Na konci 2-ročného štúdia úspešní študenti, ktorí splnia tieto podmienky, dostanú certifikát o absolvovaní biblickej školy.

Informácie:

 • Vyučovania budú prebiehať v piatok 18:00 – 21:00 hod. a v sobotu 9:00 – 15:00 hod.
 • Škola bude v budove Strediska evanjelickej diakonie na Partizánskej 2 v Bratislave. Pred budovou je zastávka “Partizánska” trolejbusov č. 203 a 207.
 • Vyučovať budú skúsení zahraniční lektori: Drew Brown, Josiah Boyd, Tommy Hood, Rinus van Kuil, Volkert Muis ai. Ich túžbou je vidieť rásť Božie kráľovstvo, získavať nových učeníkov pre Krista, povzbudzovať a pomáhať veriacim v naplnení ich Božieho povolania. Malú ochutnávku z vyučovania Drew Browna si môžete pozrieť tu >>
 • Každý študent dostane v cene školného ku každej téme elektronický študijný manuál v pdf verzii.
 • Zahraniční rečníci budú tlmočení z angličtiny do slovenčiny.
 • Počas prestávok bude k dispozícii občerstvenie.
 • Ubytovanie a stravu nezabezpečujeme.
 • Maximálny počet je 40 účastníkov.
 • Biblickú školu organizuje platforma Kresťania v meste v spolupráci s Prepare International USA.

Registrácia a poplatky:

 • Poplatok za 1 rok školy (5 modulov so zahraničnými lektormi): 109 EUR od 11.1.2019 a na mieste.
 • Poplatok za jeden modul je 22 €. Prihlásiť sa na jeden modul je možné v prípade vážneho záujmu a voľnej kapacity. Kontaktujte nás prosím na našej e-mailovej adrese alebo cez kontaktný formulár.
 • Na školu je potrebné registrovať sa vyplnením online registračného formulára a uhradiť registračný poplatok.
 • Registrácia je platná až po úhrade registračného poplatku.
 • Registračný poplatok sa uhrádza bankovým prevodom na účet platformy Kresťania v meste (IBAN): SK94 1100 0000 0026 6725 0007, variabilný symbol: 555, do poznámky uveďte vaše meno a priezvisko.
 • Zrušiť účasť bez akýchkoľvek storno poplatkov je možné do 10.1.2019. Po tomto termíne sa poplatok nevracia, je však možné prihlásiť na vaše meno iného účastníka.
 • Ak máte vážny záujem zúčastniť sa školy, avšak výška registračného poplatku je pre vás prekážkou, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: kancelaria@krestaniavmeste.sk

Vydáte sa na úzku cestu učeníctva a pridáte sa k nám?

Prihlásite sa do našej praktickej biblickej školy? Vaše rozhodnutie a záväzok bude vyžadovať čas, modlitby, štúdium a praktické kroky, ktoré bude nevyhnutné urobiť, ak sa chcete stať učeníkom. Avšak výsledkom bude, že zažijete premenu svojho osobného života s Bohom a prinesiete mnohé dobré ovocie zasľúbené tým, ktorí sa vydajú úzkou cestou nasledovania Ježiša Krista. Pridajte sa k nám. Tešíme sa na vás!